3

Algemene voorwaarden

Emma Mertens

Laatste update één jaar geleden

1. Definities

In deze servicevoorwaarden zullen de volgende termen de in dit artikel beschreven betekenis hebben (wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden).


'Toegangsrechten': alle contractuele rechten om zich toegang te verschaffen tot de Diensten, deze te ontvangen en er gebruik van te maken in overeenstemming met de technische protocollen en procedures die door JUSTIFIED vastgelegd werden krachtens de overeenkomst tussen partijen;


'Beheerder': de gebruiker, die verantwoordelijk is voor het Beheerderaccount;


'Beheerderaccount': het gebruikersaccount van de Klant, dat alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de Beheerder en waarlangs de Beheerder het volgende zal kunnen doen: (i) de Tool, App en Diensten gebruiken in overeenstemming met de bestelling van de Klant; (ii) de configuratie-instellingen veranderen (met inbegrip van o.a. de toevoeging van Bijkomende Diensten of functies); en (iii) bijkomende accounts voor Gebruikers creëren;


'App': de mobiele applicatie van de Tool waarmee er gebruikgemaakt kan worden van de Diensten;
'Mededeling': elke regelmatig door JUSTIFIED via e-mail verstuurde mededeling in verband met Dienstengerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven;


'Klant': elke natuurlijke of rechtspersoon, alsook iedereen die de Diensten van JUSTIFIED bestelt en/of een overeenkomst sluit met JUSTIFIED in de naam van of namens deze rechtspersoon. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke natuurlijke persoon minstens 18 jaar oud is;


'Klantgegevens': alle inhoud, informatie en gegevens – met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met prospecten, zakenpartners, cliënten en/of klanten van de Klant (niet-beperkende opsomming) die door de Klant door gebruik te maken van de Diensten in/naar de Tool en/of de App ingevoerd of geüpload werden;


'Documentatie': elke documentatie die door JUSTIFIED verstrekt wordt over de Tool, de App en de Diensten alsook over de Website, met inbegrip van alle documentatie, tutorials en andere zaken die er op de Website te vinden zijn;


'Privacyverklaring': de privacyverklaring van JUSTIFIED, zoals die terug te vinden is op https://intercom.help/justified/nl/articles/2450173-privacy-verklaring;


'Diensten': Het invorderen van de aan JUSTIFIED toevertrouwde onbetaalde facturen op verzoek van de Klant via één van de invorderingspartijen (o.a. de advocaat, het incassobureau en de gerechtsdeurwaarder) alsook het opvolgen en het centraliseren van alle ontvangen en teruggekoppelde data op de Tool;


'JUSTIFIED': de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'JUSTIFIED', met haar maatschappelijke zetel te Italiëlaan 14A, 2440 Geel, België, btw: BE 0701.944.062;


'Gevrijwaarde': elke leidinggevende, bestuurder, partner, werknemer en gelieerde entiteit van JUSTIFIED;


'Duur': de looptijd van het invorderingstraject gedurende welke de Klant gebruik kan maken van de Tool, de App en de Diensten;


'Tool': de online applicatie, die door JUSTIFIED ontwikkeld werd met de merknaam 'JUSTIFIED®';


'Gebruiker': eender welke andere gebruiker van de Klant dan de Beheerder, waarvoor de Klant ook een Gebruikersaccount bestelde;


'Gebruikersaccount': het gebruikersaccount waartoe een Gebruiker toegang heeft via zijn/haar persoonlijke login om gebruik te maken van de Tool, App en Diensten;


'Website': https://justified.be/

2. Toepassingsgebied

JUSTIFIED ontwikkelde een Tool dat bepaalt via welke invorderingspartij (dit kan o.a. de advocaat, de gerechtsdeurwaarder, het incassokantoor of een combinatie van voorgaanden zijn) een welbepaalde onbetaalde factuur het best wordt ingevorderd. Deze Tool draagt het dossier over aan één van de aangesloten invorderingspartijen en centraliseert alle data omtrent de voortgang van het invorderingstraject bij de toegewezen invorderingspartij, dit alles met het oog op een meer doeltreffendere invordering van onbetaalde facturen van haar Klanten.


Elke commerciële relatie tussen JUSTIFIED en de Klant wordt beheerst door de servicevoorwaarden zoals die in voorliggend document zijn opgetekend. De Diensten van JUSTIFIED worden minstens besteld door het uploaden van een kopij van de in te vorderen onbetaalde factuur in de Tool.


Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst te sluiten met JUSTIFIED – zelfs bij registratie als Beheerder – erkent de Klant deze servicevoorwaarden en de Privacyverklaring – gelezen te hebben en beide hierbij te aanvaarden. De servicevoorwaarden prevaleren altijd op de voorwaarden en bepalingen van de Klant, zelfs wanneer deze vermelden dat zij de enige geldende voorwaarden zijn.


Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst te sluiten met JUSTIFIED stelt de Klant JUSTIFIED aan als haar gemandateerde om in zijn/haar naam de invordering van de geüploade facturen te verzorgen via de door JUSTIFIED gekozen invorderingspartij alsook om de voortgang van haar dossiers op te volgen en de data hieromtrent weer te geven in de Tool. JUSTIFIED verbindt zich er toe dat de aangestelde invorderingspartij(en) binnen een redelijke termijn over alle beschikbare nuttige informatie beschikken om de belangen van de Klant zo goed mogelijk te behartigen.


Behoudens uitdrukkelijke instructies daartoe bij het bestellen van de Diensten of een overeenkomst te sluiten met JUSTIFIED, zal JUSTIFIED beslissen welke betalingsfaciliteiten worden toegekend. JUSTIFIED instrumenteert de aangestelde invorderingspartijen om de beschikbare gelden – behoudens andersluidende instructies bij aanvang van de Overeenkomst – door te storten op de derdenrekening van Justified zodra het dossier volledig geregeld is of moet worden afgesloten. Justified verbindt zich er toe binnen een redelijke termijn de beschikbare gelden door te storten op het rekeningnummer van de Klant.


De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze servicevoorwaarden of eender welk deel ervan doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van ongeldigheid zullen de partijen onderhandelingen aanknopen om de ongeldige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling in overeenstemming met de geest van deze servicevoorwaarden. Mochten de Partijen daarbij niet tot een akkoord komen, dan kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepalingen aanpassen naar wat (wettelijk) toegestaan is.


De (herhaalde) niet-uitoefening door JUSTIFIED van eender welk recht kan alleen als het dulden van een bepaalde situatie opgevat worden en kan niet tot een verval van rechten leiden.


Voorliggende servicevoorwaarden zullen geen invloed hebben op de wettelijk verplichte rechten die aan de consument-Klant toegekend worden krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.


JUSTIFIED behoudt zich het recht voor om haar servicevoorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen door een wijziging op haar website aan te brengen. JUSTIFIED verbindt zich ertoe om de Klant hiervan in kennis te stellen door (i) binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de toepassing van de gewijzigde servicevoorwaarden een aankondiging op haar Website te plaatsen en/ of (ii) via een Mededeling van JUSTIFIED.


Deze servicevoorwaarden moeten samen met de Privacyverklaring van JUSTIFIED gelezen worden en kunnen te allen tijde via de Website geraadpleegd worden. 

3. Aanbod

Catalogussen, brochures, nieuwsbrieven, aanbiedingen, Mededelingen van JUSTIFIED en andere reclameaankondigingen alsook aankondigingen op de Website zijn totaal niet-bindend en kunnen door de Klant alleen maar beschouwd worden als een uitnodiging tot het bestellen van de Diensten, tenzij er iets anders gespecificeerd zou zijn.


Elk aanbod zal slechts geldig zijn voor (i) een specifiek order en zal dus achteraf niet automatisch van toepassing zijn op navolgende (soortgelijke) order, alsook voor (ii) de termijn die in het aanbod vermeld wordt. 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

Actief Beheerderaccount


Als de Klant zich registreert via de website beschikt hij over een actief Beheerdersaccount en kan de Klant de Diensten bestellen via het Beheerderaccount door op de 'nieuw dossier'-knop te klikken of zich akkoord te verklaren met het voorgestelde offer. Een overeenkomst wordt alleen van kracht na een elektronische bevestiging van het order (tenzij de Klant deze Mededeling deactiveert in zijn account) of op het moment dat JUSTIFIED de Diensten ter beschikking stelt van de Klant.


Niet-actief Beheerderaccount


Als de Gebruiker geen actief Beheerderaccount heeft, maar de Diensten wel willen bestellen na berekening van zijn prijsofferte via de Tool, dan dient de Klant zich bij het order te registreren.


De Klant die zich registreert verklaart en garandeert in elk geval dat (i) alle ingegeven (registratie)informatie volledig, waar en correct is, dat (ii) hij er ook voor zal zorgen dat dergelijke informatie correct blijft en dat (iii) de in te vorderen onbetaalde facturen opeisbaar en vervallen zijn alsook dat de Klant alle nodige stappen heeft ondernomen waartoe hij/zij wettelijk en/of contractueel gehouden is. De Klant verbindt zich er toe om zodra hij/zij een rechtstreekse betaling van zijn/haar klant ontvangt om JUSTIFIED hier onmiddellijk van in kennis te stellen via de Tool. Eventueel ten onrechte en/of nutteloze kosten, dewelke werden gemaakt omdat de Klant hieraan verzuimde worden aangerekend aan de Klant.


JUSTIFIED zal te allen tijde het recht hebben om bijkomende informatie over de Klant, zijn activiteiten of zijn kredietwaardigheid te vragen. (i) Mocht dergelijke gevraagde informatie niet meegedeeld worden, (ii) mocht JUSTIFIED twijfelen aan de identiteit van de Klant of (iii) mochten er aanwijzingen zijn dat de Klant van plan is om de Diensten zelf door te verkopen, zal JUSTIFIED het recht hebben om de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Een weigering om de Diensten te verstrekken, zal de Klant nooit enig recht geven om eender welke vorm van compensatie of schadevergoeding te eisen. De Klant verbindt zich er toe om bijkomende vragen onmiddellijk te beantwoorden en gevraagde stavingsstukken onmiddellijk toe te voegen;


Alle wijzigingen van of toevoegingen aan de Overeenkomst nadat het Beheerderaccount (met een of meerdere bijkomende Gebruikersaccounts) ter beschikking gesteld werd, zullen slechts als geldig worden beschouwd na schriftelijke goedkeuring van en implementatie door JUSTIFIED. 

5. Levering

Na het sluiten van de overeenkomst zal de Klant toegang krijgen tot de Tool, de App en de Diensten in de vorm van 'Software as a Service (SaaS)'. Een dergelijk recht op toegang houdt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Tool, de App en de Diensten in. Het bezorgen van het Beheerderaccount aan de Klant zal als levering van de Tool, de App en de Diensten beschouwd worden.


De Klant is verplicht om JUSTIFIED binnen 48 uur na levering te informeren over eender welke non-conformiteit via de helpdesk of door het versturen van een e-mail ([email protected]).


Indien er geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn van 48 uur, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. 

6. Beheerderaccount / Gebruikersaccount 

De Klant zal zich toegang kunnen verschaffen tot de Tool en de App en zal gebruik kunnen maken van de Diensten via het Beheerderaccount en de bijkomende Gebruikersaccounts.


De Beheerder zal als enige verantwoordelijk zijn voor elk gebruik en elke activiteit van het Beheerderaccount. De Beheerder bepaalt de reikwijdte van de rechten van de Gebruikersaccounts en de Beheerder zal altijd verantwoordelijk blijven voor elk gebruik van de Gebruikersaccounts.


Elk Gebruikersaccount (met inbegrip van het Beheerderaccount) behoort slechts toe aan één persoon en mag bijgevolg niet gedeeld worden met andere personen. Zowel de Beheerder als elke Gebruiker krijgen de raad om een uniek wachtwoord te creëren, om dit regelmatig te veranderen en/of gebruik te maken van een dubbele authenticatie.


De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming en beveiliging van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts. In deze context moeten de Beheerder en elke Gebruiker de vertrouwelijkheid van hun respectief account verzekeren, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de logingegevens, zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun logingegevens niet eens kenbaar maken aan JUSTIFIED (bv. wanneer ze JUSTIFIED via de helpdesk om hulp vragen). Elk verlies of misbruik van dergelijke logingegevens kan dan ook aansprakelijkheidsgevolgen ten overstaan van JUSTIFIED hebben.


Verder is het ten strengste verboden om:

 • andere gebruikers om hun logingegevens te vragen;
 • op het account van een ander in te loggen; 

 • de Tool, de App en de Diensten op een frauduleuze manier te gebruiken (bv. het gebruik van een vals account en/of het verstrekken van valse informatie wordt als frauduleus gebruik beschouwd); zich als iemand anders (natuurlijke of rechtspersoon) voor te doen bij het gebruik van de Tool, de App en de Diensten zonder de nodige toelating hiervoor gekregen te hebben. Een dergelijke actie kan tot burgerrechtelijk en strafrechtelijke sancties leiden.


De Klant moet onmiddellijk (i) elk ongepast en ongeoorloofd gebruik bestraffen (ii) en JUSTIFIED schriftelijk informeren over dergelijk gebruik en elke controversiële registratie die hij opmerkt.


Een weldoordachte en gefundeerde kennisgeving kan tot een tijdelijke en/of blijvende opschorting en/of verwijdering van het Beheerderaccount en/of de Gebruikersaccounts leiden. JUSTIFIED kent zichzelf een ruime discretionaire bevoegdheid toe om de beste kwaliteit van Dienstverlening te waarborgen.


In ieder geval zal JUSTIFIED niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande vereisten door de Klant. 

7. Geen recht op herroeping

Krachtens Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Belgisch Wetboek Economisch Recht ('WER') heeft elke Klant (in zijn hoedanigheid van consument) een recht op herroeping met betrekking tot producten en/of diensten die via het internet, per e-mail of telefonisch gekocht werden.


De levering van de Diensten – bestaande uit de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd – dient echter beschouwd te worden als een uitzondering op het recht op herroeping, aangezien de consument-Klant er uitdrukkelijk (i) mee instemt dat de levering van de Diensten aangevat mag worden en (ii) tevens erkent dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (art. VI.53 °13 WER). Bijgevolg kan de consument-Klant niet langer aanspraak maken op enig recht op herroeping met betrekking tot de bestelde Diensten.


Professionele klanten zullen onder geen beding enig recht op herroeping kunnen genieten. 

8. Prijs

Orders worden door Justified aangeboden (i) tegen de via de Website berekende prijs behoudens wanneer JUSTIFIED vaststelt dat de Klantgegevens foutief zijn, of (ii) tegen de prijs afgesproken in een afzonderlijke overeenkomst.


Als bij de invordering blijkt dat de Klantgegevens onvolledig of onjuist zijn waardoor de invordering niet kan worden verdergezet volgens de voorziene procedure, dan zijn de eventuele kosten die daaraan verbonden zijn ten laste van de Klant.


Bij volledige recuperatie van de onbetaalde factuur ontvangt de Klant het factuurbedrag, het schadebeding en de intresten minus het vooraf overeengekomen ereloon van Justified. De gerecupereerde verhogingen alsook de rechtsplegingsvergoedingen vormen tevens – behoudens anders overeengekomen - een ereloon ten voordele van JUSTIFIED en de aangestelde invorderingspartijen. In geval van niet-recuperatie worden geen bijkomende kosten en erelonen van de aangestelde invorderingspartijen of JUSTIFIED ten laste van de Klant gelegd.


Indien tijdens het invorderingstraject van JUSTIFIED de onbetaalde factuur wordt betwist dan wordt de betwisting onderzocht door een aangestelde advocaat van JUSTIFIED. Indien deze aangestelde advocaat van JUSTIFIED meent het invorderingstraject ondanks de betwisting te kunnen verderzetten, wordt een bijkomende kost conform de offerte in rekening gebracht. De klant heeft daarentegen het recht om op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen. Indien zo of indien de aangestelde advocaat van JUSTIFIED meent het invorderingstraject gelet op de betwisting niet te kunnen verderzetten, sluit JUSTIFIED het invorderingstraject en zullen de reële kosten (van incassokantoor, gerechtsdeurwaarder, advocaat (rechtsplegingsvergoeding)) die de offerte overschrijden in rekening van de Klant worden gebracht.


Als de Klant voor bijkomende Gebruikers en/of voor een of meerdere Bijkomende Diensten opteert, behoudt JUSTIFIED zich het recht voor om een maandelijkse prijs per Bijkomende Dienst aan te rekenen bovenop de prijzen voornoemd.


De Diensten worden altijd verkocht tegen de prijzen die op de Website vermeld worden of die per e-mail of telefoon meegedeeld worden op het moment van aankoop en zoals van toepassing voor het land waarin de Klant zich bevindt. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald werd.


Onder geen beding garandeert JUSTIFIED dat ze haar prijsoffertes op de website gedurende een welbepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhangt van de marktstructuur, en verder waarborgt ze al evenmin dat ze in elk land waarin ze actief is, dezelfde prijzen zal hanteren.


Door JUSTIFIED aangeboden promotionele geschenken zullen ongeacht hun vorm (zoals onder meer prijsverlagingen en kortingen) alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die ter zake uitdrukkelijk werden bepaald. De Klant erkent dat zulke promotionele geschenken niet cumulatief en per definitie persoonsgebonden zijn en nooit een impliciet recht hierop kunnen inhouden.

9. Betaling 

Door de Diensten te bestellen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door JUSTIFIED, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen.


Facturen in verband met bijkomende opdrachten die na het sluiten van de eerste overeenkomst besteld worden zullen binnen een redelijke termijn naar de Klant verstuurd worden nadat deze de respectieve opdracht plaatste.


Er zal een factuur verzonden worden naar het (elektronische) adres dat door de Klant opgegeven werd bij het bestellen van de Diensten. De Klant verbindt er zich toe om JUSTIFIED zo snel mogelijk te informeren over eender welke wijzigingen ter zake.


Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, worden de facturen van JUSTIFIED automatisch en volledig geïnd door JUSTIFIED via creditkaart of via overschrijving - al naargelang waaraan de Klant bij keuze de voorkeur gaf bij het bestellen van de Diensten – op de factuurdatum (en zonder enige korting). Voor zover een inning via creditkaart onmogelijk is, moet het gefactureerde bedrag binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden.


Voor de verwerking van haar betalingen maakt JUSTIFIED gebruik van de diensten van externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform exploiteren. De online betalingen worden tot stand gebracht met behulp van beveiligde protocollen. Alle online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en bepalingen van de externe beheerder van het betalingsplatform, die eveneens verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen.


De financiële gegevens van de Klant die deze ingaf in het kader van een online betaling, worden uitsluitend uitgewisseld tussen de externe partner en de desbetreffende financiële instellingen. JUSTIFIED heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.


Facturen kunnen enkel rechtsgeldig door de Klant betwist worden via e-mail ([email protected]) binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en de gedetailleerde redenen. Een dergelijke betwisting ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling.
De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd. Gedeeltelijke betalingen door de Klant worden altijd aanvaard onder voorbehoud van wijziging en zonder dat hiermee enig nadeel wordt berokkend, en worden eerst toegewezen aan de inningskosten, vervolgens aan de geleden schade, de verschuldigde interesten en daarna pas aan de hoofdsom, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het toewijzen van het betaalde geld aan de oudste uitstaande hoofdsom.


Als de Klant de Overeenkomst (om eender welke reden) opzegt, dan zullen de reeds aan JUSTIFIED betaalde bedragen door JUSTIFIED gehouden en niet terugbetaald worden. 

10. Gevolgen van niet- of laattijdige betaling 

Op elke factuur die niet volledig of gedeeltelijk betaald werd door de Klant op de vervaldatum, zal de Klant – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling – verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand achterstand. Een reeds gestarte maand zal daarbij als een volledige maand meetellen. Het aldus verschuldigde bedrag zal bovendien nog verhoogd worden met alle door JUSTIFIED betaalde inningskosten in het kader van de inning van de schuld, plus 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht van JUSTIFIED om een hogere vergoeding te eisen.


Verder behoudt JUSTIFIED zich tevens het recht voor om (tijdelijk) de toegang tot de Diensten op te schorten, totdat ze de feitelijke en volledige betaling van de Klant ontvangen heeft. Voorts kan JUSTIFIED de volledige bestelling (of een deel ervan) ook als geannuleerd beschouwen, als voormelde betaling niet plaatsvond, ook al werd de tegenpartij hiervoor formeel in gebreke gesteld. En tot slot heeft JUSTIFIED eveneens het recht om een vaste schadevergoeding van 20% van de prijs (exclusief btw) te eisen, met een minimum van 100 euro, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan haar recht om een grotere schadevergoeding te vragen, mocht het bewijs geleverd kunnen worden dat de schade die ze leed, daadwerkelijk groter was.


Dit alles zal trouwens eveneens tot gevolg hebben dat alle overige facturen van JUSTIFIED aan de Klant meteen zullen komen te vervallen en betaald zullen moeten worden, zelfs al waren ze in wezen nog niet vervallen, en dat alle toegestane betalingstermijnen niet langer van toepassing zullen zijn. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant. 

11. Gebruik van de Diensten 

Algemeen


Zolang deze overeenkomst van kracht blijft, kan de Klant gebruik maken van de Tool, de App en de Diensten binnen de reikwijdte van de Toegangsrechten van de Klant die bepaald wordt bij het bestellen van de Diensten. De reikwijdte van zulke Toegangsrechten kan tijdens de Duur van de overeenkomst overigens ook beperkt of uitgebreid worden.


De Klant erkent dat alleen zijn Beheerder en Gebruikers de Tool, de App en de Diensten mogen gebruiken en dat uitsluitend voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door de ter zake bevoegde instanties werden uitgevaardigd. De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentiële basis van de overeenkomst vormt.


Het gebruik van en de toegang tot de Diensten door de Klant veronderstelt dat hij beschikt over een internetverbinding en gebruik kan maken van een moderne webbrowser (zoals o.a. de meest recente versie van Google Chrome). Als de Klant een verouderde webbrowser gebruikt, kan het zijn dat hij niet alle functies van de Diensten kan benutten of dat deze functies niet optimaal werken.


De Klant zal ten volle verantwoordelijk zijn voor zowel het naleven van deze servicevoorwaarden als voor de handelingen en omissies van alle gebruikers die via het Beheerderaccount en/of een Gebruikersaccount gebruik maken van de Tool, de App en de Diensten. De Klant zal alleen de Beheerder of de Gebruikers toegang verlenen tot de Tool, de App en de diensten evenals tot de Documentatie en zal evenmin toestaan dat anderen er gebruik van maken. 

Beperkingen


De Klant stemt ermee in om geen misbruik te maken van de Toegangsrechten. Dat betekent onder meer dat het volgende niet zal doen, zonder dat deze lijst daarom uitputtend bedoeld is:


 • de Tool, de App en eender welke van de Diensten verkopen, doorverkopen, er een licentie of sublicentie op toekennen, ze verhuren, leasen of verspreiden of eender welke van de Diensten of eender welke afgeleide werken ervan in een dienstenbureau- of outsourcingaanbod aan een derde aanbieden;
 • de Diensten kopiëren, wijzigen, aanpassen, veranderen, vertalen of er afgeleide werken van maken (met uitzondering van de kopieën, wijzigingen of afgeleide werken die uitsluitend van de rapporten of overzichten gemaakt worden, die louter voor bedrijfsinterne doeleinden van de Klant gecreëerd worden);
 • het (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van de Tool, de App en/of de Diensten;
 • de Tool, de App en de Diensten gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor de overdracht van gegevens, wanneer dit illegaal of lasterlijk is, inbreuk pleegt op de privacy van een ander, als grof, bedreigend of schadelijk geldt of een schending vormt van iemands intellectuele eigendom (zonder dat deze lijst uitputtend bedoeld is);
 • de Tool, de App en de Diensten gebruiken om eender welke illegale activiteiten te ondernemen of te promoten;
 • de Diensten gebruiken om iemand te stalken, lastig te vallen of kwaad te doen;
 • de goede werking van de Tool, de App en/of de Website verstoren. Dit houdt ook in dat Klanten geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere software mogen gebruiken, die afbreuk kan doen aan de diensten en belangen van zowel JUSTIFIED als haar Klanten. En verder dienen Klanten zich te onthouden van eender welke content die de infrastructuur van de websites en hun goede werking in het gedrang kan brengen;
 • Content toevoegen, die als ongepast beschreven kan worden in het licht van het doel van de Tool en/of App. JUSTIFIED kent zichzelf ter zake een ruime discretionaire bevoegdheid toe en kan Klanten waarschuwen, wanneer ze de grenzen aan het aftasten zijn;
 • het businessmodel van JUSTIFIED omzeilen;
 • de Diensten – geheel of gedeeltelijk – of de Tool, App of Website gebruiken op een manier die een foutieve of misleidende indruk, attributie of statement kan uitdragen over JUSTIFIED of eender welke derde. 

12. Intellectuele eigendomsrechten 

Intellectuele eigendomsrechten van JUSTIFIED


De Klant erkent uitdrukkelijk dat JUSTIFIED de enige eigenaar is en blijft van de Tool, de App en de Diensten en/of andere hiermee verband houdende intellectuele eigendomsrechten. Alle dergelijke rechten en alle goodwill berusten bij JUSTIFIED en dat zal ook zo blijven.


Bijgevolg houden de Toegangsrechten die aan de Klant toegekend werden, uitsluitend het recht op gebruik –van de Tool, de App en de Diensten in en zullen er geen impliciete licenties toegekend worden krachtens deze overeenkomst. Onder geen beding zal een dergelijk recht:


 • een overdracht van eigendomsrechten op de Tool, de App, de Diensten en de Documentatie door JUSTIFIED aan de Klant inhouden;
 • de Klant eender welke rechten op of belangen in de Tool, de App, de Diensten en handelsnamen en/of handelsmerken van JUSTIFIED toekennen;
 • de Klant het recht toekennen om JUSTIFIED te vragen, hem een kopie van eender welke software te bezorgen of andere producten die door JUSTIFIED gebruikt worden om de Diensten te leveren.


De Klant zal bijgevolg geen gebruikmaken van enig handelsmerk, enige handelsnaam of enige merknaam van JUSTIFIED (bv. in metatags, zoektermen of verborgen tekst), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van JUSTIFIED.


Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van JUSTIFIED te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendom van JUSTIFIED ongeldig zou kunnen maken of ertegenin zou kunnen druisen. Hierbij denken we dan onder meer aan octrooien, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.


De Klant verbindt er zich toe om JUSTIFIED te informeren over elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op eender welk intellectueel eigendomsrecht van JUSTIFIED waarvan hij weet zou krijgen, alsook over eender welke claim van een derde als gevolg van het gebruik van de Tool, de App en de Diensten. 

Documentatie


Overeenkomstig deze servicevoorwaarden kent JUSTIFIED de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe voor de Duur van de gesloten overeenkomst voor de reproductie van kopieën van de Documentatie, zij het uitsluitend met het oog op het gebruik ervan door de Klant in het kader van zijn Toegangsrechten. De Klant erkent dat:


 • er geen recht wordt toegekend om de Documentatie te publiceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of er afgeleide werken van te creëren;
 • de Documentatie deel uitmaakt van het intellectuele eigendom van JUSTIFIED en stemt er hierbij mee in om alle eigendomsrechtvermeldingen, met inbegrip van de auteursrecht-, handelsmerk- en vertrouwelijkheidsvermeldingen die de kopieën van de Documentatie zou bevatten, accuraat te reproduceren. 

Intellectuele eigendomsrechten van de Klant


Verder stemmen de partijen er - zonder hiermee enig recht, enige aanspraak of enig belang toe te kennen - mee in dat JUSTIFIED correcte informatieve verwijzingen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de Klant (samen de 'Merken' genoemd) in verband met haar verstrekking van de Diensten. Dit bv. door branding van de landingspagina van de Klant via diens Merken. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat JUSTIFIED meteen zal stoppen met elk gebruik van eender welk aan de Klant toebehorend Merk in verband met de levering van de Diensten bij (i) beëindiging van deze overeenkomst of bij (ii) ontvangst van een kennisgeving van de Klant waarin deze JUSTIFIED opdracht een dergelijk gebruik te staken. 

13. Duur 

Elke overeenkomst die er tussen JUSTIFIED en de Klant gesloten wordt over het gebruik van de Tool, de App en de Diensten, zal een bepaalde duur hebben die minstens zo lang is als dat het invorderingstraject van de Overeenkomst duurt. 

14. Opzegging 

Opzegging door de Klant


De Klant kan de Overeenkomst opzeggen door een schriftelijke kennisgeving in die zin per e-mail naar JUSTIFIED te sturen ([email protected]) op eender welk moment en voor om het even welke reden. Bijgevolg zal de Klant verplicht zijn om de reële openstaande kosten bij de partners van JUSTIFIED waarop beroep werd gedaan alsook het ereloon van JUSTIFIED te betalen. Onder geen beding zal dit de Klant het recht geven om enige schadevergoeding of compensatie van JUSTIFIED te eisen.


Vóór de deactivering door JUSTIFIED is deze laatste verplicht om de Klantgegevens te exporteren met gebruik van de beschikbare exporttools. 

Opzegging door Justified


Onverminderd eender welk recht of verhaal dat JUSTIFIED ten opzichte van de Klant zou kunnen hebben, staat het JUSTIFIED vrij om de overeenkomst op eender welk moment en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen bij uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om eender welke professionele samenwerking tussen JUSTIFIED en de Klant voort te zetten.
De Klant stemt ermee in dat volgende omstandigheden als uitzonderlijke omstandigheden beschouwd moeten worden:


(i) Als JUSTIFIED vaststelt of duidelijke redenen heeft om te veronderstellen dat:


 • de Klantgegevens onjuist, misleidend, inaccuraat of achterhaald zijn;
 • de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op één van deze servicevoorwaarden en, niettegenstaande een ingebrekestelling vanwege JUSTIFIED om (i) de situatie recht te zetten alsook (ii) om een dergelijke inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) (een) dergelijke inbreuk(en) in de toekomst te voorkomen, hieraan geen gevolg geeft binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling. Dit evenwel onverminderd het recht van JUSTIFIED om van de Klant een bijkomende vergoeding te vragen naar aanleiding van deze contractuele inbreuk;
 • de Klant de Tool, de App en de Diensten voor ongeoorloofde, illegale en/of ongepaste doeleinden gebruikt;
 • de overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste of foutieve informatie van de Klant; of
 • de Klant de Diensten bestelde om redenen die niet beschouwd kunnen worden als objectief redelijk en aanvaardbaar.


(ii) Als de Klant zijn betalingen stopzet, het faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, in vereffening gaat of een soortgelijke regeling getroffen wordt of ontbonden is;


(iii) Als de Klant een daad van oneerlijkheid, trouweloosheid of bedrog pleegt ten overstaan van JUSTIFIED, haar onderneming of de Tool, App en Diensten.


In het geval van een dergelijke, per e-mail meegedeelde opzegging van JUSTIFIED zal de Overeenkomst automatisch beëindigd worden zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en onverminderd het recht op schadevergoeding. 

Gevolgen van de opzegging


Bij opzegging van de overeenkomst:


✓ door de Klant verbindt JUSTIFIED zich ertoe om binnen 2 werkdagen – maar in elk geval niet voordat de lopende Duur ten einde is – het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts van de Klant te deactiveren en de Klant naar best vermogen op voorhand van een dergelijke deactivering in kennis te stellen;


✓ door JUSTIFIED zal deze laatste (i) het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts van de Klant deactiveren en (ii) de Klant ervan in kennis stellen dat hij gedurende een bepaalde periode, zoals vermeld in de kennisgeving, de mogelijkheid zal hebben om de Klantgegevens via de beschikbare exporttools te exporteren;


✓ heeft JUSTIFIED het recht om elk verzoek van de Klant voor het sluiten van een (nieuwe) overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Tool, de App en de Diensten te weigeren;


✓ zal elke partij haar gebruik van vertrouwelijke informatie en beschermd materiaal van de andere partij staken en de informatie en het materiaal in kwestie aan de andere partij terugbezorgen.


Mocht de Klant nagelaten hebben om zijn Klantgegevens te exporteren alvorens de overeenkomst te beëindigen of binnen de periode die door JUSTIFIED na de beëindiging ervan toegekend werd, zal JUSTIFIED de Klantgegevens eerst via 'Soft Deletion' wissen en vervolgens, eenmaal er een termijn van (maximum) zes (6) maanden verstreken is, de Klantgegevens anonimiseren.


De beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal geen afbreuk doen aan de rechten die iedere partij reeds verwierf. 

15. Opzegging 

De aansprakelijkheid van JUSTIFIED zal beperkt blijven tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met de Tool, de App en de Diensten, of (ii) het bedrag van de betaling van de verzekering die afgesloten werd door JUSTIFIED. De aansprakelijkheid zal echter in ieder geval beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving.


JUSTIFIED zal alleszins niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor:✓ gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werden door een fout of nalatigheid;✓ schade veroorzaakt door het gebruik van de Tool, de App en de Diensten voor een ander doel dan het doel waarvoor het ontwikkeld of bedoeld werd door JUSTIFIED;✓ bijkomende schade veroorzaakt door het verdere gebruik door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers nadat er een defect werd vastgesteld;✓ het verlies of het foutieve gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend haar fout zou zijn;

✓ schade als gevolg van overmacht of 'hardship';


De Klant wordt geacht geen (vertrouwelijke) informatie (bv. een Excel-blad met gegevens, met inbegrip van Klantgegevens) noch eender welke logingegevens aan eender welke werknemer van JUSTIFIED op eender welke manier en om eender welke reden te bezorgen. Mocht de Klant, ondanks het voorgaande, toch eender welke dergelijke informatie aan JUSTIFIED bezorgen, dan erkent de Klant dat hij daarmee geheel op eigen risico handelt. In dat geval kan JUSTIFIED met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen als dat ze doet met betrekking tot de Klantgegevens.


De Klant erkent dat JUSTIFIED alleen rechtstreeks door de Klant en niet door een derde, zoals de persoon op wie de Klantgegevens betrekking hebben, aansprakelijk gesteld kan worden.
De Klant zal JUSTIFIED en/of een Gevrijwaarde van JUSTIFIED vergoeden en/of vrijwaren voor en tegen alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving en/of de beëindiging van deze servicevoorwaarden en die veroorzaakt zouden worden door zijn eigen nalatigheid, fout of zorgeloosheid of door zijn Beheerder en/of een van zijn Gebruikers.


Tot slot is het de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn Beheerder en Gebruikers te informeren over de bepalingen van dit Artikel (en de rest van deze servicevoorwaarden). 

16. Verwerking van gegevens 

JUSTIFIED als verwerkingsverantwoordelijke


De verwerking door JUSTIFIED van persoonsgegevens over de (potentiële) Klant en/of diens personeel/medewerkers zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring van JUSTIFIED. In een dergelijke situatie treedt JUSTIFIED op als verwerkingsverantwoordelijke.


Voormelde Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die JUSTIFIED verzamelt, alsook over de wijze waarop JUSTIFIED deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De Privacyverklaring van JUSTIFIED kan geraadpleegd worden via de Website.


Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst met JUSTIFIED te sluiten – wat ook het zich registreren omvat – erkent de Klant dat hij de Privacyverklaring gelezen heeft en deze aanvaardt. 

JUSTIFIED als verwerker


De Klant erkent dat – wat de verwerking van Klantgegevens betreft – hij zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke en JUSTIFIED als verwerker. Alle regelingen die er in dit opzicht tussen de respectieve partijen gesloten worden, zullen uitsluitend beheerst worden door de gegevensverwerkingsovereenkomst, zoals deze tussen de partijen in kwestie gesloten werd en consulteerbaar is via de Website.


Ingevolge het voorgaande erkent de Klant uitdrukkelijk dat door het bestellen van de Diensten of het sluiten van een overeenkomst met JUSTIFIED, hij te kennen geeft dat hij de gegevensverwerkingsovereenkomst in haar geheel gelezen heeft en aanvaardt. 

17. Vertrouwelijkheid 

Klantgegevens


Elke Klant is verplicht om zijn Klantgegevens vertrouwelijk te behandelen en er tevens op toe te zien dat elke derde aan wie hij toegang verleent tot een Gebruikersaccount, door dezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen gebonden is.


De Klant moet beseffen dat, wanneer hij zijn 'API-sleutel' aan een derde geeft, dit neerkomt op deze derde onbeperkt toegang verlenen tot zijn Beheerder- en Gebruikersaccount, logins en Klantgegevens. 

Samenwerking


Alle informatie (met inbegrip van o.a. alle informatie over financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten en leveranciers, informatie over werknemers, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmes, functies en werkwijzen, uitvindingen (octrooieerbaar of niet), processen, schematische voorstellingen, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties) die er tussen de respectieve partijen wordt uitgewisseld alvorens een overeenkomst te sluiten alsook gedurende de overeenkomst, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en door elke partij met de strengste geheimhouding behandeld worden. Meer concreet betekent dit dat de ontvanger het volgende zal doen:


✓ de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor eigen rekening en met de strengste geheimhouding;✓ de vertrouwelijke informatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen gebruiken, reproduceren of toewijzen;✓ het niet (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van eender welke vertrouwelijke informatie;✓ geen commercieel voordeel uit de vertrouwelijke informatie halen;✓ de vertrouwelijke informatie waarover hij beschikt, niet bekendmaken, onthullen of ter beschikking stellen van eender welke derde, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onthullende partij;✓ zulke vertrouwelijke informatie uitsluitend onthullen aan die werknemers die er in het kader van de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen weet van dienen te hebben. Bovendien verklaart en waarborgt de ontvanger dat deze werknemers er vooraf, als voorwaarde voor hun tewerkstelling, mee ingestemd hebben om gebonden te zijn door voorwaarden en bepalingen die in wezen vergelijkbaar zijn met die welke op de ontvanger van toepassing zijn krachtens de huidige servicevoorwaarden.
 De verplichtingen, zoals bepaald in de voorgaande paragraaf, zijn echter niet van toepassing op de volgende informatie: • informatie die publiekelijk beschikbaar is, publiekelijk verspreid werd en/of bekend is bij het grote publiek op het moment van haar mededeling;

 • informatie die de ontvanger op een wettelijke manier ontving van een andere derde dan de onthullende partij, waarbij deze derde op haar beurt niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij;

 • informatie waarvan de onthulling/aankondiging bij wet vereist is of door een rechtbank of regeringsbeslissing (van om het even welke aard) opgelegd wordt. In dat geval zal de ontvanger, alvorens iets te onthullen/aan te kondigen, de reikwijdte en de manier van een dergelijke onthulling/aankondiging met de onthullende partij bespreken.


Deze vertrouwelijkheidsverplichting is van toepassing gedurende de samenwerking tussen de respectieve partijen en zal ook na de beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook, onverminderd van kracht blijven gedurende een bijkomende periode van vijf (5) jaar.


De onthullende partij zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven. Tenzij voor zover er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald zou zijn in onderhavig document, zal niets in deze servicevoorwaarden of de relatie tussen de partijen de ontvanger enige rechten op of belangen in de vertrouwelijke informatie toekennen en zullen er door deze servicevoorwaarden evenmin enige impliciete licenties toegekend worden.


Deze vertrouwelijkheidsverplichting zal echter in geen geval inhouden dat JUSTIFIED geen recht zal hebben op het gebruik en/of de commercialisering van eender welke van de Klant ontvangen ideeën, input of feedback die gebruikt kunnen worden om de Tool, de App en de Diensten te verbeteren en/of uit te breiden.
Onverminderd het voorgaande erkent de Klant dat, mocht er een geheimhoudingsovereenkomst tussen de partijen getekend worden, een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst zal prevaleren. 

18. Ondersteuning 

Mocht de Klant hulp nodig hebben of met een vraag zitten over de Tool, de App en de Diensten, dan wordt hem aangeraden om eerst een kijkje te nemen op de 'FAQ'-pagina van JUSTIFIED (https://intercom.help/justified/veelgestelde-vragen).


Mocht de informatie die de Klant daar kan vinden, hem/haar niet helpen, kan hij/zij contact opnemen met de helpdesk van JUSTIFIED. De helpdesk van JUSTIFIED kan gecontacteerd worden via de chatbot op de Website, per e-mail ([email protected]) of via het telefoonnummer vermeld op de Website.


De helpdesk van JUSTIFIED zal zijn uiterste best doen om de Klant zo snel mogelijk verder te helpen na ontvangst van het verzoek om ondersteuning.

De kosten die gemaakt werden als gevolg van ongerechtvaardigde klachten en/of onderzoeken, zullen door de Klant gedragen worden. 

19. Beschikbaarheid, regelmatig onderhoud en updates 

JUSTIFIED biedt haar Klanten de mogelijkheid om te allen tijde, live en in real time de beschikbaarheid van de Diensten na te gaan via haar Website. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Diensten, dan verbindt JUSTIFIED er zich toe om haar uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het JUSTIFIED vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van haar klanten kan gelden.


JUSTIFIED wil de kwaliteit van de Tool, de App en/of de Diensten hoog houden door onderhoudsactiviteiten uit te voeren en op regelmatige basis updates te implementeren. JUSTIFIED verbindt er zich toe om de impact van zulke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de Tool, de App en de Diensten tot een minimum te beperken, maar sluit enige storingstijd in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal JUSTIFIED haar uiterste best doen om de Klant hierover te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet nuttig zou zijn.


Het bovenstaande kan geen reden vormen om enige compensatie van JUSTIFIED te eisen. 

20. Mededelingen van Justified 

De Klant kan zich altijd uitschrijven voor de Mededelingen van JUSTIFIED. Aangezien deze Mededelingen als een integraal onderdeel van de Diensten beschouwd worden, kan de Klant JUSTIFIED in geen geval aansprakelijk stellen voor wijzigingen van om het even welke aard, waarover de Klant normaal gezien geïnformeerd zou zijn geweest via een dergelijke Mededeling, als hij zich hiervoor niet uitgeschreven had. 

21. Overmacht / ‘hardship’ 

JUSTIFIED kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van eender welke van haar verplichtingen, als dit te wijten is aan overmacht of 'hardship'.


Gebruikelijke gebeurtenissen die als gevallen van overmacht of 'hardship' beschouwd worden, omvatten o.a. het volgende: alle omstandigheden die op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, als redelijk onvoorzienbaar en onvermijdbaar golden, en die JUSTIFIED beletten de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst moeilijker maken, in financieel opzicht of op een andere manier, dan wat normaal gezien het geval geweest zou zijn (met inbegrip van o.a. oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagnemingen, vertragingen bij of faillissement van derden waarop door JUSTIFIED een beroep gedaan werd, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden en dreigingen of daden van terrorisme).


Voormelde situaties geven JUSTIFIED het recht om de overeenkomst te herzien en/of op te schorten door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder daarbij aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het betalen van enige compensatie. Als de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, heeft JUSTIFIED het recht om de overeenkomst te beëindigen. 

22. Vereffening (verrekening) 

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004 stemmen de partijen ermee in dat in het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen JUSTIFIED en de Klant, alle thans bestaande alsook toekomstige schulden altijd automatisch en ipso jure met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, hun doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt werden. In het geval van concurrerende crediteurs zal de claim van de andere partij ten overstaan van de partij die met concurrerende crediteurs te maken heeft, altijd beperkt blijven tot wat er overblijft na verrekening van de aanrekenbare bedragen, en zal de permanente vereffening in elk geval rechtsgevolgen hebben ten overstaan van de curator en de resterende crediteurs die zelf bijgevolg geen bezwaar zullen kunnen maken, noch zich zullen kunnen verzetten tegen eender welke voormelde vereffeningen of schuldvergelijkingen die er door de partijen verricht zouden worden. 

23. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.


Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. 

24. Taal 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met JUSTIFIED.


De originele taal van deze voorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten die in een andere taal opgesteld werden, zullen altijd als een bijkomend voordeel voor de Klant beschouwd worden. Bij een eventueel conflict zal altijd de Nederlandse versie prevaleren. 

Was dit artikel behulpzaam?

0 van 0 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht