Privacyverklaring

Emma Mertens

Laatste update 2 jaar geleden

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van JUSTIFIED BV (hierna genoemd “Justified”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://justified.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) het bezoeken van onze kantoren en (iii) alle (commerciële) relaties tussen Justified en haar klanten, prospecten en business partners.


Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Justified verzamelt, alsook over de wijze waarop Justified deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.


JUSTIFIED wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.


Het bezoeken van de Website, het aanvragen van een demo met het oog op beroep te doen op de diensten van Justified, het aanmaken van een account met het oog op beroep te doen op de diensten van Justified, het inschrijven op de nieuwsbrief en/of voor een seminarie, webinar of evenement impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Artikel 1: Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geldt voor al onze potentiële/huidige/voormalige gebruikers van de Website en de Diensten van Justified.

Artikel 2: Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Justified treedt op als verantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens van leads, prospects en klanten.

Justified:


 • Adres: BV JUSTIFIED, Italiëlaan 14A, 2440 Geel (België)
 • Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0701.944.062
 • Telefoonnummer: 09 324 03 97
 • E-mailadres: [email protected]
 • Website: www.justified.be
 • Platform: www.app.justified.be.

Artikel 3: Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het gebruik van deze website? 

Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een bezoeker een offerte opvraagt; een account aanmaakt; een samenwerking met Justified aangaat; de website van Justified bezoekt; de kantoren van Justified bezoekt; templates van Justified downloadt; de rekentool van Justified op de website invult; gebruik maakt van de diensten van Justified, al dan niet middels de Website, het Platform en/of de applicatie van Justified (hierna genoemd de “app”), en al dan niet via een mobiel apparaat; inschrijft voor de nieuwsbrief en/of de blog (al dan niet via de Website); zijn identiteit verifieert (bv. wanneer u customer support contacteert); correspondeert met en uitgaande van Justified; ideeën betreffende de verbetering van de diensten, het Platform en/of de App meedeelt aan Justified; een eventuele koppeling doet tussen het Platform en sociale netwerkplatformen. 

Persoonsgegevens


Justified als ontvanger kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:


Identiteitsgegevens:


 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • Bedrijfsadres
 • Telefoonnummer
 • Gsm-nummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • KBO nummer


Contactinformatie:


 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Telefoonnummer
 • Gsm-nummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Functie


Financiële informatie:


 • Factuurgegevens
 • Bankgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgedrag
 • Afkortingen


Andere:


 • IP-adres
 • Gebruikersnaam
 • Surfgedrag
 • Communicatievoorkeur
 • Geografische gegevens
 • Alle andere persoonsgegevens die vrijwillig werden overgedragen aan Justified (bv. tijdens correspondentie met Justified)


Grondslag van verwerking bovenstaande gegevens


 • U hebt impliciet of expliciet toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Justified of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Justified rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Justified of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent);
 • De verwerking is het gevolg van het uitwisselen van business cards.


Doel van verwerking


 • Het verrichten van prospectie-activiteiten met betrekking tot de diensten van Justified;
 • Aanmelding van bezoekers wanneer u de Justified kantoren bezoekt;
 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan;
 • De uitvoering van een overeenkomst met Justified (incl. de opvolging daarvan);
 • De adequate en doeltreffende invordering van de onbetaalde facturen van de klant.
 • Het leveren van de diensten van Justified, al dan niet middels de Website, het Platform en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat;
 • Het leveren van support/bijstand (bv. in geval van problemen);
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring;
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen;
 • De terbeschikkingstelling van een e-book;
 • De terbeschikkingstelling van templates;
 • Het verzenden van nieuwsbrief en/of blog;
 • Het bevestigen van de inschrijving voor een webinar, seminarie en/of evenement;
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, het Platform en/of de App;
 • Statistische doeleinden;
 • De opmaak van een offerte;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken.


De verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Voor meer informatie kan u mailen naar [email protected] of bellen naar 09 324 0397.

Artikel 4: Google Analytics 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De Aanbieder maakt gebruik van Google Analytics binnen de Website, het Platform en/of de mobiele app. Justified geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt Justified te weten hoe dewebsite gebruikt wordt en kan Justified deze verbeteren.

Artikel 5: Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.


Zo zal Justified, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, het Platform en/of de App, van welke webbrowser u gebruik maakt en welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. 


Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u graag naar de cookiepolicy op onze Website. 

Artikel 6: Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Justified


Justified ontvangt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het schema hierboven in artikel 3 van deze Privacyverklaring.


Verwerkers


Justified doet beroep op externe verwerkers. Dat houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben, bijvoorbeeld hosting website, mailplatform, helpdesktools,... Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens, behoudens waar anders wettelijk vereist, gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.


Andere


Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Justified uw persoonsgegevens openbaar maakt:


 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Justified hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • In het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten;
 • Wanneer Justified of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke Justified heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.


In alle overige gevallen zal Justified uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Artikel 7: Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden?

Justified zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zover als, en zolang als nodig voor het, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doel waarvoor ze verzameld werden. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

De betrokkenen hebben het recht op gegevenswissing indien het bewaren van de gegevens niet meer noodzakelijk is gelet op het doel van de verwerking, onrechtmatig is of indien dit dient te gebeuren op grond van een wettelijke plicht. 

Artikel 8: Beveiliging en bewaring van persoonsgegevens

Justified erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Justified redelijke, fysieke, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.


Justified zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).


Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Justified, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Justified in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.


Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform en/of de App. Justified zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Justified raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Artikel 9: Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen? 

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, is het verplicht de aanvraag te sturen vanuit het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account of contactformulierinzending.


Justified heeft één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Justified uw aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan uw aanvraag te voldoen.


Justified zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Justified een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Justified het verzoek weigeren.


Indien u om een of andere reden aanneemt dat Justified uw aanvraag niet correct behandeld heeft, kan u contact opnemen met Justified waarna wij samen met u op zoek gaan naar een oplossing.


Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop JUSTIFIED deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop JUSTIFIED uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected].

Artikel 10: Welke rechten kan ik uitoefenen? 

Recht op inzage: U kan ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.


Recht op rectificatie: Het is momenteel mogelijk voor elke gebruiker om zelf zijn accountgegevens te verbeteren via het Platform van Justified. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u zelf elke wijziging door te voeren.


Recht op gegevenswissing: U kan ons vragen om uw account te wissen. Hierdoor is het niet meer mogelijk het Platform of de App te gebruiken. Na de aanvraag zal Justified uw account 30 dagen opschorten om u de nodige bedenktijd te geven. Daarna wordt uw account definitief gewist.


Recht op beperking van verwerking: In de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking binnen het Platform beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door Justified op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.


Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en u heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerker of verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.


Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan door het opzeggen van uw account.


Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang.

Artikel 11: Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Artikel 12: Update Privacy Verklaring

Justified is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Artikel 13: Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Justified draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

Was dit artikel behulpzaam?

0 van 0 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht