Schulden van de consument

Emma Mertens

Laatste update 4 maanden geleden

Introductie

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 23 mei de wet van 4 mei “houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht". Deze wetgeving voorziet een aantal wijzigingen die vanaf 01/09/2023 ook een impact hebben op jullie als opdrachtgever of schuldeiser. Als gevolg van deze nieuwe wetgeving, raden wij jullie aan om de voorbereidende werken niet uit te stellen. In deze beknopte samenvatting kunnen jullie de belangrijkste nieuwigheden terugvinden.


Proces op vandaag

Proceswijziging

Operationele impact

De goedkeuring van het wetsontwerp brengt een aantal cruciale voorwaarden met zich mee om volledig in regel te zijn en bijgevolg een maximale return te mogen verwachten:


 • Beperking of algemene regulering van het schadebeding en de rente:
  • Schadebeding en interesten forfaitair bepaald
  • Verwijzing naar het nieuwe schadebeding en rente in de algemene voorwaarden, bestelbon, reglement…
  • Kennisname én aanvaarding van en door de consument
  • Wederkerigheid van de voorwaarden. Ook de consument heeft recht op een forfaitaire vergoeding wanneer de verbintenissen niet worden nagekomen door de schuldeiser


 • Een kosteloze of gratis herinnering na vervaldatum van de betaaluitnodiging of factuur:
  • Herinnering mag per brief of per post verstuurd worden door de schuldeiser of een derde partij
  • De verzender moet kunnen aantonen dat het verzonden is
  • Kosteloze en dus gratis herinnering met verwijzing naar de exacte bijkomende kosten (schadebeding en interesten) bij niet-betaling
  • Termijn van 14 kalenderdagen tot eerstvolgende actie (17 voor brief en 14 voor mail)
  • Deze herinnering bevat minstens:
   • Saldo / detail van de schuld
   • Bedrag van het schadebeding en de interesten bij niet-betaling binnen de termijn
   • Duidelijke beschrijving van het product / de dienstverlening dat aan de oorsprong ligt van de schuld (referentie en/of factuurnummer is onvoldoende)
   • Termijn tot betaling vooraleer bijkomende kosten worden aangerekend
   • Informatie over hoe een betwisting van de schuld moet ingediend worden


 • Verificatieplicht voor de schuldinvorderaar:
  • Nazicht gecommuniceerd of aangerekend schadebeding
  • Controle dat de verzending van de gratis herinnering wel degelijk correct is gebeurd


Laten we hier wat dieper op ingaan.

1. Wijziging kosten in de algemene voorwaarden

De nieuwe wet heeft enkele implicaties m.b.t. de kosten die opgenomen worden in de algemene voorwaarden:


Schadebeding wordt als volgt bepaald voor B2C:

 • € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
 • € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 euro is;
 • € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000.


Rente wordt als volgt bepaald voor B2C:

 • Wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.

Een voorbeeld:

Enkele tips voor aanpassing algemene voorwaarden:

 • Verwijzing naar het nieuwe schadebeding en rente in de algemene voorwaarden, bestelbon, reglement…
 • Kennisname én aanvaarding van en door de consument
 • Wederkerigheid van de voorwaarden. Ook de consument heeft recht op een forfaitaire vergoeding wanneer de verbintenissen niet worden nagekomen door de schuldeiser.

Een voorbeeld:

Als de klant na het verstrijken van de uiterste datum niet heeft betaald, stuurt [NAAM BEDRIJF] hem minstens één gratis herinnering per mail of per brief om te betalen binnen de 14 dagen indien verstuurd per mail, of binnen de 17 dagen indien verstuurd per post.


Voor zover de klant, dan wel [NAAM BEDRIJF], de andere partij enig bedrag verschuldigd is op de vervaldag en na het verzenden van de gratis herinnering, is een forfaitair schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag is vastgelegd op:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.


Bijkomend is de klant, dan wel [NAAM BEDRIJF], bij niet- of laattijdige betaling een nalatigheidsinterest verschuldigd. Deze verwijlsinteresten, conform de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, worden berekend op de openstaande som en dit vanaf de vervaldatum van de gratis herinnering.


De hierboven vermelde bedragen zijn bestemd om enerzijds de verwijlsinteresten van de schuld en anderzijds alle kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld te dekken.


De klant heeft recht op dezelfde vergoeding als [NAAM BEDRIJF], indien [NAAM BEDRIJF] in gebreke zou blijven haar verplichtingen na te komen nadat zij daartoe uitdrukkelijk ingebreke werd gesteld. 

Na opmaak of aanpassing van deze algemene voorwaarden, mogen jullie deze per mail bezorgen aan "[email protected]". 

2. Gratis herinnering voor de consument

De nieuwe wet voorziet in een kosteloze of gratis herinnering na vervaldatum van de betaaluitnodiging of factuur:


 • Herinnering mag per brief of per post verstuurd worden door de schuldeiser of een derde partij
 • De verzender moet kunnen aantonen dat het verzonden is
 • Kosteloze en dus gratis herinnering met verwijzing naar de exacte bijkomende kosten (schadebeding en interesten) bij niet-betaling
 • Termijn van 14 kalenderdagen tot eerstvolgende actie (17 voor brief en 14 voor mail)
 • Deze herinnering bevat minstens:
  • Saldo / detail van de schuld
  • Bedrag van het schadebeding en de interesten bij niet-betaling binnen de termijn
  • Duidelijke beschrijving van het product / de dienstverlening dat aan de oorsprong ligt van de schuld (referentie en/of factuurnummer is onvoldoende)
  • Termijn tot betaling vooraleer bijkomende kosten worden aangerekend
  • Informatie over hoe een betwisting van de schuld moet ingediend worden

Een voorbeeld:

3. Verificatieplicht voor de schuldinvorderaar

Justified en partners hebben de plicht om na te gaan of de wettelijke bepalingen al dan niet zijn toegepast:


 • Gratis herinnering verstuurd door de schuldeiser of derde partij
 • Correcte inhoud van de herinnering 
 • Schadebeding en interesten conform de wettelijke bepalingen
 • Schadebeding en interesten opgenomen in de algemene voorwaarden

Justified is alvast volledig voorbereid om vanaf 01/09/2023 conform de nieuwe wet te werken. Ook in de toekomst blijft Justified veranderingen in de wetgeving opvolgen om u op de meest correcte manier van dienst te zijn. 

Was dit artikel behulpzaam?

14 van 15 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht