Schulden van de consument voor lokale besturen

Emma Mertens

Laatste update 5 maanden geleden

Introductie

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 23 mei de wet van 4 mei “houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht”. Deze wetgeving voorziet een aantal wijzigingen die sinds 01/09/2023 ook een impact hebben op jullie als opdrachtgever of schuldeiser.


Deze wet is niet alleen van toepassing op ondernemingen, maar ook op lokale besturen wanneer zij activiteiten verrichten of diensten ter beschikking stellen die niet behoren tot hun wettelijke opdracht van algemeen belang. Denken we daarbij aan de uitbating van het zwembad, de bibliotheek, culturele activiteiten, sportkampen, kinderopvang, verhuur van zalen… Voor dit soort activiteiten wordt de overheid als een onderneming beschouwd en dient zij rekening te houden met de nieuwe wet.

De wettelijke taken zoals uitgifte ID, rijbewijs, verstrekken onderwijs… vallen niet onder deze wet. Ook fiscale vorderingen en GAS-boetes vormen geen economische activiteit en vallen niet onder de nieuwe regels.


Voor de activiteiten waarbij de nieuwe wetgeving wél van toepassing is, is het van belang om na te gaan of de retributiereglementen waarin de bepalingen zijn opgenomen inzake de invordering en aanmaning van nalatige debiteuren, nog conform de nieuwe regels zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen de invorderingskosten immers niet gevorderd worden.


In deze beknopte samenvatting helpen we jullie alvast op weg en vinden jullie de belangrijkste nieuwigheden terug.

Proces op vandaag

Proceswijzigingen

Operationele impact

De nieuwe wet brengt een aantal cruciale voorwaarden met zich mee om volledig in regel te zijn en bijgevolg een maximale return te mogen verwachten:


 • Beperking of algemene regulering van het schadebeding en de rente
  • Schadebeding en interesten forfaitair bepaald
  • Verwijzing naar het nieuwe schadebeding en rente in de algemene voorwaarden, bestelbon, reglement...


 • Een kosteloze of gratis herinnering na vervaldatum van de betaaluitnodiging of factuur
  • Herinnering mag per brief of per post verstuurd worden door de schuldeiser of een derde partij
  • De verzender moet kunnen aantonen dat het verzonden is
  • Kosteloze en dus gratis herinnering met verwijzing naar de exacte bijkomende kosten (schadebeding en interesten) bij niet-betaling
  • Termijn van 14 kalenderdagen tot eerstvolgende actie (17 voor brief en 14 voor mail) 
  • Deze herinnering bevat minstens:
   • Identiteit van de vorderende overheid
   • Saldo / detail van de schuld
   • Bedrag van het schadebeding en de interesten bij niet-betaling binnen de termijn
   • Duidelijke beschrijving van het product / de dienstverlening dat aan de oorsprong ligt van de schuld (referentie en/of factuurnummer is onvoldoende)
   • Termijn tot betaling vooraleer bijkomende kosten worden aangerekend


 • Verificatieplicht voor de schuldinvorderaar 
  • Nazicht gecommuniceerd of aangerekend schadebeding
  • Controle dat de verzending van de gratis herinnering wel degelijk correct is gebeurd


Laten we hier wat dieper op ingaan.

1. Wijziging kosten in de algemene voorwaarden en/of regelmenten

De nieuwe wet heeft enkele implicaties m.b.t. de maximum kosten die opgenomen worden in de algemene voorwaarden en/of reglementen:


Schadebeding wordt als volgt bepaald bij B2C:

 • € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
 • € 30 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 euro is;
 • € 65 vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2000.


Het schadebeding dekt alle kosten voor de minnelijke invordering van de schuld.


Rente wordt als volgt bepaald bij B2C:

 • Wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (12,5% in eerste semester 2024*)

Een voorbeeld:

Een tip voor aanpassing retributiereglement:

 • Verwijzing naar het nieuwe schadebeding en rente in de algemene voorwaarden, bestelbon, reglement...

Een voorbeeld:

De retributie bij niet-fiscale vorderingen ten aanzien van particulieren wordt als volgt vastgesteld:

 • Als de nalatige schuldenaar na het verstrijken van de uiterste datum niet heeft betaald, stuurt [LOKALE OVERHEID] hem minstens één gratis herinnering per mail of per brief.
 • Indien na het verstrijken van minimum 14 dagen indien per mail of 17 dagen na het per brief versturen van de eerste gratis herinnering geen betaling werd ontvangen, wordt de openstaande vordering verhoogd met volgende rente en forfaitaire vergoeding:
  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
  • Vanaf het verstrijken van de 14 dagen na de eerste herinnering is een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.


De hierboven vermelde bedragen zijn bestemd om enerzijds de verwijlsinteresten van de schuld en anderzijds alle kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld te dekken.

2. Gratis herinnering voor de consument

De nieuwe wet voorziet in een kosteloze of gratis herinnering na vervaldatum van de betaaluitnodiging of factuur:


 • Herinnering mag per brief of per post verstuurd worden door de schuldeiser of een derde partij
 • De verzender moet kunnen aantonen dat het verzonden is 
 • Kosteloze en dus gratis herinnering met verwijzing naar de exacte bijkomende kosten (schadebeding en interesten) bij niet-betaling
 • Termijn van 14 kalenderdagen tot eerstvolgende actie (17 voor brief en 14 voor mail)
 • Deze herinnering bevat minstens:
  • Identiteit van de vorderende overheid
  • Saldo / detail van de schuld
  • Bedrag van het schadebeding en de interesten bij niet-betaling binnen de termijn
  • Duidelijke beschrijving van het product / de dienstverlening dat aan de oorsprong ligt van de schuld (referentie en/of factuurnummer is onvoldoende)
  • Termijn tot betaling vooraleer bijkomende kosten worden aangerekend

Een voorbeeld:

3. Verificatieplicht voor de schuldinvorderaar

Justified en partners hebben de plicht om na te gaan of de wettelijke bepalingen al dan niet zijn toegepast:


 • Gratis herinnering verstuurd door de schuldeiser of derde partij 
 • Correcte inhoud van de herinnering
 • Schadebeding en interesten conform de wettelijke bepalingen
 • Schadebeding en interesten opgenomen in de algemene voorwaarden, reglement...

Justified is alvast volledig voorbereid om conform de nieuwe wet te werken. Ook in de toekomst blijft Justified veranderingen in de wetgeving opvolgen om u op de meest correcte manier van dienst te zijn. 

Was dit artikel behulpzaam?

0 van 0 vonden dit artikel leuk

Nog steeds hulp nodig? Stuur ons een bericht